§ 1 Navn og formål:

1-1 Klubbens navn er Norsk Mini Cooper Club, forkortet NMCC. Klubben er en sammenslutning av personer med interesse for biltypen Mini og Mini varianter. Klubben er tilsluttet Landsforeningen for Motorhistoriske Kjøretøyer (LMK).

1-2 Klubben har til formål å bevare, samle opplysninger om, og utbedre interessen for biltypen Mini. Dette vil bli gjort på følgende måter:

a)Teknisk og historisk informasjon.

b)Fremme et godt miljø for medlemmene.

c)Formidling av annonser og kontakter.

d)Arrangere møter, turer og treff.

e)Ivareta interessen overfor myndigheter og andre.

§ 2 Medlemskap:

2-1 Rett til å bli medlem har alle som støtter klubbens formål.

2-2 Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner eller familier som eier, eller er interessert i biler som nevnt i 1-1. Personer som er i medlemmets husstand, kan tegne seg som husstandsmedlemmer med redusert kontingent. Husstandsmedlemmer har samme rettigheter og plikter som ordinære medlemmer, men får ikke postforsendelser som disse. Styret kan ubegrunnet avvise søknad om medlemskap.

2-3 Alle medlemmer kan velges til klubbens tillitsverv. Styremedlemmer skal ha fylt 20 år. Stemme og valgrett har alle som har betalt kontingent til klubben i min. 3 måneder.

2-4 Kontingenten fastsettes på ordinær generalforsamling. Kontingenten betales forskuddsvis og gjelder for et kalenderår. Kontingenten for inneværende år skal betales innen 1.mars. Medlemmer som ikke overholder denne tidsfrist, kan strykes fra medlemslistene.

2-5 Medlemmer som ved oppførsel eller disposisjon skader klubben, kan suspenderes evt. ekskluderes av styret. Ekskluderingen kan ankes for generalforsamlingen.

2-6 Utmeldelse av klubben skal skje skriftlig.

§3 Organisasjon:

3-1 Styret skal bestå av minst 4 medlemmer, og 1 varamedlem. Styret skal bestå av leder, nestleder, kasserer og webansvarlig. 

3-2 Styret velges for to år om gangen og minst to personer skal gjenvelges. Det nye styret konstituerer seg selv.

3-3 Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Beslutning fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Styret tegnes av lederen eller nestleder etter fullmakt fra lederen. Vara har møterett på styremøter, men ikke stemmerett. Unntatt når vara møter på vegne av et styremedlem.

3-4 Lederen har den daglige ledelse av klubben eller nestleder etter fullmakt fra lederen. Styret leder og tar beslutninger i henhold til vedtektene.

3-5 Kasserer fører regnskap i henhold til god regnskapsskikk, og forestår alle inn- og utbetalinger

3-6 Klubbens regnskapsperiode følger kalenderåret. Kasserer fremlegger regnskapet til ordinær generalforsamling.

§4Ordinær generalforsamling:

4-1 Ordinær generalforsamling holdes på klubbens årlige sommertreff. Holdes ikke sommertreff skal generalforsamling med valg holdes innen utgangen av august. Medlemmene innkalles pr. e-post minimum 1 måned i forveien til de vi har e-post adresser til. De vi mangler e-post adresse til får innkallelsen skriftlig senest 1 måned i forveien.

4.2 Ordinær generalforsamling skal behandle:

a)Styrets beretning for siste kalenderår.

b)Revidert regnskap for siste kalenderår.

c)Valg av styret.

d)Valg av revisor.

e)Andre saker som ønskers behandlet.

Saker under punkt e) må sendes skriftlig til styrets leder innen 1. mai.

4.3 Er det bare 1- en kandidat til verv, anses denne valgt ved akklamasjon.

§5 Ekstraordinær generalforsamling:

5-1 Styret innkaller, og bestemmer tid og sted for ekstraordinær general forsamling.

5-2 Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles når styret finner grunn til det, eller når minst halvparten av medlemmene forlanger det. Det skal gis min. 14 dagers varsel.

5-3 Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som nevnt i innkallingen. For at en sak skal anses som vedtatt, er det nødvendig at halvparten av de fremmøtte stemmer for.

§6 Vedtektsendring:

6-1 Endringsforslag til vedtektene kan kun fremmes på ordinær generalforsamling. Forslaget sendes styret innen 1.mai og vedlegges innkallelsen til ordinær generalforsamling.

6-2 Hvis endringer skal kunne godkjennes, kreves det 2/3`s flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Hvis mindre enn 10 % av medlemmene er til stede, skal forslaget til uravstemning.

6-3 Hvis uravstemning skal forslaget/ene sendes til alle medlemmer, med 3 ukers svarfrist. Er det ikke 2/3`s flertall, anses forslaget/ene som forkastet. Den ordinære generalforsamlingen utnevner en kontrollkomite som bistår styret med opptelling av stemmesedlene.

§7 Oppløsning:

7-1 Forslag om oppløsning av klubben behandles på generalforsamlingen. For at oppløsningen skal finne sted, er det nødvendig at minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for dette.

7-2 Den generalforsamlingen som bestemmer oppløsning, bestemmer med vanlig flertall hvordan klubbens eiendeler skal anvendes.